Föns­ter­re­no­ve­ring Malmö

Söker ni föns­ter­re­no­ve­ring Malmö?

Exklu­sivt Erbju­dan­de just nu. 20% rabatt på föns­ter­re­no­ve­ring och måla om föns­ter som gäller hela veckan, Vi reser­ve­rar oss för slut­för­sälj­ning­ar då det är endast 10 plat­ser kvar. Boka er reno­ve­ring innan vi blir full­bo­ka­de. 

Ska ni måla föns­ter ?

Läs gärna vidare här om våra föns­ter­re­no­ve­rings­tjäns­ter

Behov av reno­ve­ring? Boka möte

Lång histo­ria Kort

När det gäller föns­ter­re­no­ve­ring kan ni med för­tro­en­de vända er till oss. Vi reno­ve­rar alla typer av föns­ter – från äldre till nyare typer. 

Vi börjar alltid med ett kund­be­sök där vi till­sam­mans med er går igenom fönst­rens skick och behov av reno­ve­ring. Sam­ti­digt mäter vi fönst­ren för att kunna lämna en offert på reno­ve­ra era föns­ter.

Varför behövs föns­ter­re­no­ve­ring

Att ett föns­ter är skadat beror oftast på att vatten trängt in i trädet. Det kan i sin tur bero på dålig kitt­ning, spric­kor i färgen vid fog­ning­en och bleck eller på dåligt under­be­hand­ling och fel­ak­ti­ga färger. För att fönst­ret ska återfå sin kva­li­tet måste dessa bris­ter fixas.

 

Föns­ter­re­no­ve­ring Malmö

 

Innan vi reno­ve­rar / målar om fönst­ren

Innan vi målar era föns­ter börjar vi med att låta allt trä i karm och båge torka ut. Där­ef­ter under­be­hand­las trädet kor­rekt, vi kittar om det och målar det med rätt sorts färg. När fönst­ret med bågar ploc­kats bort mon­te­rar vi ett väder­skydd över öpp­ning­en i karmen. Vid behov pla­ce­rar vi även en vär­me­fläkt i väder­skyd­det för att trädet i karmen ska få ännu bättre för­ut­sätt­ning­ar att torka. Det här gör så att vi utan pro­blem kan reno­ve­ra dina föns­ter även vin­ter­tid.

Är det dags att måla eller tape­te­ra om ? 

Eller kanske reno­ve­ra om ert badrum/kök?

Sugen på att få reda på vad det skulle kosta?

 

Hör av dig till oss med namn, E-post och en kort beskrivi­ning av vad du vill ha utfört direkt här i for­mu­lä­ret så åter­kom­mer vi inom kort med en seriös och själv­klart gratis offert på föns­ter­re­no­ve­ring Malmö.

Tänk också på att med ROT-avdra­get behö­ver det inte alls bli dyrt att få ditt pro­jekt “Så fint det kan bli ?

 Ps, du vet väl att vi är med­lem­mar i Måle­ri­fö­re­ta­gen i Sve­ri­ge? Det är en extra trygg­het för både dig och oss.

 

Läs mer om måle­ri­fö­re­ta­gen och deras “nöjd-kund-garan­ti” här

Kon­tak­ta för kost­nads­fri offert.
Skriv till oss så kon­tak­tar vi er så fort vi kan.

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sve­ri­ge

Sam­mar­bets­part­ner