Part­ner Måleri använ­der Coo­ki­es

En cookie är en liten text­fil som skic­kas från en webb­ser­ver och sparas av din webb­lä­sa­re, på din dator.

partnermaleri.se använ­der coo­ki­es för att under­lät­ta använd­ning­en av våra webb­plat­ser och för att ta fram besöks­sta­tistik på webb­plat­sen. Infor­ma­tio­nen som sparas är främst upp­gif­ter som våra sta­tistik­verk­tyg använ­der för att hålla reda på vilka annon­ser du sett, hur du använt vår webb­plats och vilken webb­lä­sa­re du använ­der.

IP-adres­ser sparas bara i en cookie om du kom­men­te­rar en arti­kel via kom­men­te­rings­sy­ste­met.

Från den 1 juli 2011 gäller nya regler för coo­ki­es, lagen bygger på ett EU-direk­tiv och inne­bär att coo­ki­es bara får sparas på besö­ka­rens dator om besö­ka­ren infor­me­ras om orsa­ken till varför filen sparas på den egna datorn och får en möj­lig­het att und­vi­ka webb­plat­ser som använ­der kakor.

Vi vill inte be dig accep­te­ra varje ny coo­ki­es-fil medan du använ­der vår webb­plats. Det skulle störa ditt använ­dan­de av partnermåleri.se för mycket.

Du kan själv radera coo­ki­es från din hård­disk genom webb­lä­sa­rens inställ­ning­ar, men detta kan göra att even­tu­el­la per­son­li­ga inställ­ning­ar för­svin­ner. Du kan också ändra inställ­ning­ar­na i din webb­lä­sa­re så att coo­ki­es inte sparas på din hård­disk, men det kan för­säm­ra funk­tio­nen på vissa webb­si­dor, eller göra så att inne­håll och funk­tio­ner på de webb­plat­ser du besö­ker inte blir till­gäng­li­ga.

Följ oss på

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sve­ri­ge

Sam­mar­bets­part­ner