Måleritjänster och Renoveringstjänster i Malmö

Här kan ni läsa lite om Måleritjänster och Renoveringstjänster i Malmö som vi utför.

Skrolla ner för att läsa vidare.

Reno­ve­ring av hem

Eller lokal

Vi erbju­der reno­ve­rings­tjäns­ter som bl.a. bad­rums­re­no­ve­ring­ar och reno­ve­ring av kök i Malmö / Skåne med omnejd. Vi har våtrums­be­hö­rig­het och utför både stora som små reno­ve­rings­upp­drag för pri­vat­per­so­ner, bostads­rätts­för­e­ning­ar, kom­mu­ner samt före­tag.

Med ROT-avdra­get sänks arbets­kost­na­den vid repa­ra­tio­ner, till­bygg­na­der och reno­ve­ring­ar i bosta­den med 30%.

Om ni har en idé så ser vi till att den blir San­ning 

Våra tjäns­ter

Vi utför många olika typer av tjäns­ter, här finner ni en lista med några av dem.

Vi har gedi­gen erfa­ren­het inom måle­ri­ar­be­ten och utför allt inom bygg­nads­må­le­ri för pri­vat­per­so­ner och före­tag i Malmö-områ­det. Vi arbe­tar över hela skåne så tveka inte höra av er.

Lägen­hets­re­no­ve­ring

Vi ser till att du får lägen­he­ten precis som du vill ha den — till ett kon­kur­rens­kraf­tigt pris och med ROT-avdrag.

Invän­dig mål­ning

Genom att måla om inom­hus kan rum, dörrar, föns­ter eller en hel bostad få ett all­de­les nytt utse­en­de. Anli­tar du Part­ner Måleri är du garan­te­rad invän­dig mål­ning med stor nog­grann­het och ett vaket öga för detal­jer.

Utvän­dig Mål­ning

Om det är dags att måla om huset kan det vara bra att veta vart du ska vända dig. Eftersom en utvän­dig mål­ning av huset är ett stort pro­jekt som tar tid och kräver gedi­gen kun­skap är det alltid säk­rast att anlita exper­ter istäl­let för att för­sö­ka sig på arbe­tet på egen hand.

Våtrumsmål­ning

Måla om bad­rum­met! Höj värdet på hemmet och gör en våtrumsmål­ning! Det är även ett effek­tivt sätt att förnya och frä­scha upp bad­rum­met eller annat våtut­rym­me. Där­e­mot kan en våtrumsmål­ning få all­var­li­ga kon­se­kven­ser om det inte utförs rätt. Och att ha ett väl utfört våtrums­skydd är otro­ligt vik­tigt för att före­byg­ga vat­ten­ska­dor.

Föns­ter­re­no­ve­ring

Föns­ter­mål­ning och total­re­no­ve­ring! När såg du över dina föns­ter senast? För­u­tom att färgen på dina föns­ter har stor bety­del­se för hus­fa­sa­den och ger ett trev­li­ga­re intryck, skyd­dar den även från yttre påfrest­ning­ar.

Fasad­mål­ning

Välj ny fasad­ku­lör eller frä­scha upp! Att måla om huset är ett stort pro­jekt. Det krävs både kun­skap och erfa­ren­het. Oav­sett vilken fasad­pa­nel du har på ditt hus, har vi den rätta kun­ska­pen för att upp­fyl­la dina för­vänt­ning­ar.

Och själv­klart – ett lång­sik­tigt resul­tat.

Tapet­se­ring

Sätt färg på till­va­ron! Vi tapet­se­rar i lägen­he­ter, hus, buti­ker och kontor. Att  tapet­se­ra väg­gar­na är ett enkelt sätt att förnya och pigga upp hemmet eller före­ta­get. Under­ar­be­tet är A och O för ett snyggt resul­tat.

Och du vill att det ska hålla i många år, eller hur?

Fasad­tvätt

Vi erbju­der våra kunder en mil­jö­vän­lig fasad­tvätt. Regel­bun­den ren­gö­ring är ett enkelt och pris­värt sätt att und­vi­ka kost­sam­ma fasa­d­re­no­ve­ring­ar. .

Vill ni läsa mer om oss är ni väl­kom­na att lära mer på vår hem­si­da

Behö­ver du hjälp med någon typ av reno­ve­ring?

Då har du kommit helt rätt.

Vi tar gärna ett första kost­nads­fritt möte eller tele­fon­sam­tal där vi till­sam­mans går igenom dina öns­ke­mål och möj­lig­he­ter.

Ring oss på 0762 866629 eller skicka in for­mu­lä­ret så hör vi av oss så fort vi har möj­ligt­het.

Kon­tak­ta för kost­nads­fri offert.
Skriv till oss så kon­tak­tar vi er så fort vi kan.

Ystad­vä­gen 22 ,

21430 Malmö, Sve­ri­ge

Sam­mar­bets­part­ner